Шэнэ hонин hорьмой

Dalgona coffee гэртээ хэжэ туршая!

Trending
Амгалан үдэрэй амар мэндээ!
Мүнөөдэр инстаграмай солонгос трэнд "dalgona coffee” - хөөhэтэй кофи гэртээ яагаад хэхээр бэ гэжэ харуулнабди.
Энэ манай зурагуудые хараад, гэртээ хэжэ туршагты!
image
image
image
image