Шэнэ hонин hорьмой

Гэрэй офис: ашаг үгэсэтэй байха арганууд

Эрүүл мэндэ

1. Эртэ бодогты

Үдэшэлэндөө ажалайнгаа хэрэгсэлнүүдые бэлдээд, үглөөгүүр эртэхэн бодогты.
image

2. Гоёлойнгоо хубсаhа үмдэгты 
Гэрэйнгээ хубсаhа гоёлойнгоо хубсаhаар hэлгүүлэгты.
image

3. Амтатай сай шанагты

Кофе ууха болёод, ногоон сай шанажа уугты.image

4. Һууха газараа бэлдэгты

Ажалаа хэхэдэ зохид газар гэртээ олоод, тэрэнэй hайса сэбэрлээд ходо бэлэн байлгагты.
image

5. Зорилгоо табигты

Үдэртөө хэхэ зорилтонуудаяа бэшэжэ абаад, харагдахаар газарта няагты.
image

6. Хоёр сагай хугасаа соо deep work хэгты

Бүхэли үдэр хэхэ ажалаа хаража үзөөд, шухала хубииень нэн түрүүн хэгты. Тэрээхэн ажалаа 2 саг соо тогтонгүйгөөр хэжэ туршагты.
image

7. Үдэрэй эдеэ эдидэг сагтаа газаашаа гарагты

Газаашаа гарахаар бэшэ байгааhаа, гэртээ hуняагты.
image

8. Гэртэхиндээ бэшэгты / хонходогты

Саг гаргажа, эжы абатаяа, нүхэдтэеэ видеогоор холбогдогты.
image