ш э н э ____ м е д и а ____ h э д х ү ү л

гэрэл зурагууд ____ подкаст____ тэмдэглэл
сагаан булагай эхин
дэлхэйн hонирхолтой мэдээсэл буряад хэлэн дээрэ
юун тухай hэдхүүл бэ?
- бүхы юумэн тухай.

жэшээнь:
аяншалга
хари газар
аяншалгын тэмдэглэл
аяншалагшадуралал
кино
хүгжэм
уран зураг
номууд
бэеын эрүүл
шэнэ үеын зүбшэлнүүд
йога


буряад хэлэн
хэшээл
онлайн - наадан
шалгалта
байгаали хамгаалга
buryad minimalism
buryad zero waste
дэлхэйн hонинууд
нютаг орон
хизаар ороноо шэнжэлгэ
түүхэ
ёhо заншал
Манай сурбажалагша Болохыетнай уринабди
- Буряадаараа бэшэдэг гүт?

- Өөрынгөө материал манай сайт дээрэ оруулха hанаатай байна гүт?

- Шэнэ hонин мэдээ, hанаа дамжуулхаа hанана гүт?

- Буряад хэлэ зааха/үзэхэ дуратай гүт?

Нэгэшье асуудалда "тиимэ" гэжэ харюусабал, манай сурбажалагша болохыетнай уринабди!!!
манай түрүүшын уншагша бологты
шэнэ hониной гарахада, Танда эмейлээр эльгээхэбди